Tính trạng máy của em là khách mang vào thì treo Fastboot mode stared
hí hửng flash boot , lafvv... nhưng không được
máy vẫn nhận FB (fastboot) nhưng nạp bất kể cái gì flash qua FB đều treo
VD: em gõ lệnh - fastboot erase recovery
và - fastboot flash laf laf.imgtoàn bị treo , trông vào Đownload mode đc
mong anh em giúp đỡ
cám ơn toàn thể anh em