Tình hình là con VU II của em đang sài bình thường. Tự nhiên sáng nay thấy tắt nguồn, bật lại thì nó bắt nhập mật khẩu gì đó. Ai chỉ em với :geek::geek::geek::geek: