quên tắt auto update nó up len ZVB giờ anh em cao nhân nào chỉ em root với!