Moi nguoi cho em hoi tai sao khi cap nhat phan mem em lai nhan duoc thong bao:
Viec cap nhat dich vu bị gioi han. Vui long lien he trung tam dich vu LG
Mong cac bac giup do