Máy mình đã lên 5.0.1 và đã root thành công nhưng khi mở file settings.db thì báo file này đang bị khóa. Nhờ các pro giúp đỡ.