chào cả nhà... tình hình là em đang mù tịt về lg. em công nhận là up rom nó rắc rối thật. em đang vướng tại mục root máy. em dkz lggk mà xong vao kiểm tra thấy 5.0.2 mà toàn chữ hàn xẻng. khi em root máy thì cứ treo logo recovery ko có chứ gì cả.... ace hướng dẫn cho em cái này với