ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ THEO quy định HIỆN HÀNH
Nội dung trên này được thực hiện theo lý lẽ hiện hành của Bộ thi công là Thông tư số: 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số phép tắc của Thông tư số 10/2015/TT-XD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ kiến thiết nên lý lẽ việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ xây dựng điều khoản việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; chỉ dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc xây dựng nên và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số nguyên tắc của Quy chế quản lý, áp dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung của Thông tư đó là về: Đơn vị thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư: “Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện về công dụng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở”.

>>>xem thêm: đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư tốt tại hà nội


Bên cạnh đó Thông tư còn có phép tắc mới về công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

1. Khi phục vụ đủ điều kiện về tác dụng, năng lực để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành có văn bản ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc đính kèm bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện lý lẽ tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở gửi Sở kiến tạo nên nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở kiến thiết nên nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì đăng tải công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý; trường hợp chưa đủ giấy tờ thì Sở thi công, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản báo cáo đề nghị đơn vị quản lý vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu.
2. Nội dung thông tin cung cấp để Sở xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đăng tải bao gồm: tên đơn vị quản lý vận hành; họ và tên người đại diện theo pháp luật; nơi bán và số điện thoại liên lạc của đơn vị quản lý vận hành.


3. Khi có đổi mới một trong các thông tin nguyên tắc tại Khoản 2 Điều này hoặc khi xong xuôi hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm báo cáo đến Sở xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để điều chỉnh hoặc xóa thông tin. (công ty quản lý tòa nhà psa)

Trường họp tổ chức đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã ngừng hẳn hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản hoặc không còn đủ điều kiện để quản lý vận hành theo nguyên tắc thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.”

Như vậy, quy định về việc công khai đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đã được siết chặt hơn, quy định: Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện về tính năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở.