như tiêu đề mọi người c2 20i hạ về 4.1.2.4.ho em hỏi bản 10m và 10j khác nhau điểmgì và từ androi 4.4.2i về 4.1.2j lại báo fail ạ em chạy bằng file tot