Mình port trinh video G3 ko dc. Giờ mất luôn trình video gốc. Ai giúp mình với! Thanks!