rom trihuan thì cục pin la nút power
cột sóng là nút home @_@