Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 27
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Vỡ ra đc nhiều thứ quá. Khổ cái dân quê

 2. #12
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Bác nào giúp em cái, hix hix. Up room lên 4.1.2 mãi mà không được. Lúc nào cũng ra cái lỗi page error rồi bắt exit làm lại từ đầu. Cám ơn nhiều.

  22:46:00 : Restart.....
  22:46:00 : Start Date : 2013-07-30 22:46:00
  22:46:00 : ---------- QM Testmode ---------
  22:46:00 : ***** Check Tool Version *****
  22:46:00 : Tool version : 1.6.7.1
  22:46:00 : UpgradeDLL version : 2.1.2.0
  22:46:00 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
  22:46:00 : LGE USB Driver Version :
  22:46:00 : Android PDLV Version :
  22:46:00 : Android NDLV Version : 3.8.0.0
  22:46:00 : ******************************************
  22:46:00 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  22:46:00 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone
  22:46:00 : SetEmerModeAT()
  22:46:00 : _IsConnectedPhone Call
  22:46:06 : _IsConnectedPhone(1)
  22:46:06 : 0 - NotConnected.
  22:46:06 : 1 - Normal connect success
  22:46:06 : 2 - Emergency connect success
  22:46:06 : *****CheckOS Start********
  22:46:06 : Microsoft_Windows7_Professional_Service Pack 1
  22:46:06 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  22:46:07 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  22:46:07 : Verifying phone connection...
  22:46:07 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  22:46:08 : Phone Mode(1)
  22:46:08 : *****GetPhoneType Start*****
  22:46:08 : Phone Type : CDMA_2CHIP
  22:46:08 : *****GetPhoneModel Start*****
  22:46:08 : Phone read Model : LGF180SAT
  22:46:08 : Server param Model :
  22:46:08 : *****GetPhoneBinaryVersion Start*****
  22:46:08 : Phone Bin Version : F180S10J_00
  22:46:08 : *****Get ESN / IMEI / MEID Start*****
  22:46:08 : ESN/IMEI/MEID : 354280051923639
  22:47:11 : Check Backup and Restore model
  22:47:11 : Phone type Compare start
  22:47:11 : *****Start _GetBatteryLevel*****
  22:47:11 : ******************************
  22:47:11 : Battery(5)
  22:47:13 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  22:47:13 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  22:47:14 : ****************CheckAndDownload****************** **
  22:47:14 : Version :
  22:47:14 : ******Extract Start D:\F180S20L_00.kdz*****
  22:47:14 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  22:47:14 : Check 2G-4G big size kdz file..
  22:47:14 : Extract 2G-4G big size kdz file..
  22:48:01 : NNNNN WDB FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180S20L_ 00.dz)
  22:48:01 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_TDR_014 4.dll)
  22:48:01 : Extract End D:\F180S20L_00.kdz
  22:48:01 : ------------------Model.dll Information-------------------
  22:48:01 : Filename : G_TDR_0144.dll
  22:48:01 : Version : 0.1.4.4
  22:48:01 : File size : 444416
  22:48:01 : File date : 2013/07/30-22:47:14
  22:48:01 : PC Created date: 2013/07/30-22:47:14
  22:48:01 : ----------------------------------------------------------
  22:48:01 : Connection check start........
  22:48:07 : Check phone IMEI/ESN/MEID again.
  22:48:07 : *****2nd ESN / IMEI / MEID check Start*****
  22:48:07 : 2nd ESN/IMEI/MEID check : 354280051923639
  22:48:07 : IMEI check OK.
  22:48:07 : Connection check and IMEI check OK....
  22:48:07 : *****Check LGCM Programs Start*****
  22:48:07 : LGCM Programs Not Found - OK and ready to upgrade
  22:48:07 : m_pLGCyonUpdate status change.
  22:48:28 : *****WorkModelDLL Start*****
  22:49:53 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone \F180S20L_00.dz)
  22:49:53 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  22:49:53 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_ TDR_0144.dll)
  22:49:53 : _DetachDLL Call
  22:49:53 : _DetachDLL Call End
  22:49:53 : Call fn_StartUpgrade
  22:49:53 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  22:49:53 : MODEL_EVENT : 32769
  22:49:53 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180S20L_00.dz
  22:49:53 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  22:49:53 : BootWaitTime : 49500
  22:49:53 : UsbHighSpeed : FALSE
  22:49:53 : PhoneMode : 1
  22:49:53 : NewPhoneBinVersion : F180S20L_00
  22:49:53 : ClearSI : FALSE
  22:49:53 : AuthMark : 0
  22:49:53 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  22:49:56 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:50:14 : wParam : 100, lParam = 64
  22:50:14 : MODEL DLL Event : (100, 64)
  22:50:14 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
  22:50:14 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  22:50:14 : _DetachDLL Call
  22:50:14 : _DetachDLL Call End
  22:50:14 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:50:14 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:54:46 : Call Retry Thread
  22:54:47 : Verifying phone connection...
  22:54:47 : Verifying phone connection...
  22:54:47 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  22:54:51 : _IsConnectedPhone Call
  22:54:59 : _IsConnectedPhone(1)
  22:54:59 : 0 - NotConnected.
  22:54:59 : 1 - Normal connect success
  22:54:59 : 2 - Emergency connect success
  22:54:59 : Phone Mode(1)
  22:54:59 : *****WorkModelDLL Start*****
  22:56:02 : _DetachDLL Call
  22:56:02 : _DetachDLL Call End
  22:56:02 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone \F180S20L_00.dz)
  22:56:02 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  22:56:02 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_ TDR_0144.dll)
  22:56:02 : _DetachDLL Call
  22:56:02 : _DetachDLL Call End
  22:56:02 : Call fn_StartUpgrade
  22:56:02 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  22:56:02 : MODEL_EVENT : 32769
  22:56:02 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180S20L_00.dz
  22:56:02 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  22:56:02 : BootWaitTime : 74250
  22:56:02 : UsbHighSpeed : FALSE
  22:56:02 : PhoneMode : 1
  22:56:02 : NewPhoneBinVersion : F180S20L_00
  22:56:02 : ClearSI : FALSE
  22:56:02 : AuthMark : 0
  22:56:02 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  22:56:22 : MODEL DLL Event : (100, 64)
  22:56:22 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
  22:56:22 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  22:56:22 : _DetachDLL Call
  22:56:22 : _DetachDLL Call End
  22:56:22 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:56:22 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:56:29 : Call Retry Thread
  22:56:29 : Verifying phone connection...
  22:56:30 : Verifying phone connection...
  22:56:30 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  22:56:34 : _IsConnectedPhone Call
  22:56:43 : _IsConnectedPhone(1)
  22:56:43 : 0 - NotConnected.
  22:56:43 : 1 - Normal connect success
  22:56:43 : 2 - Emergency connect success
  22:56:43 : Phone Mode(1)
  22:56:43 : *****WorkModelDLL Start*****
  22:57:46 : _DetachDLL Call
  22:57:46 : _DetachDLL Call End
  22:57:46 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone \F180S20L_00.dz)
  22:57:46 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  22:57:46 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_ TDR_0144.dll)
  22:57:46 : _DetachDLL Call
  22:57:46 : _DetachDLL Call End
  22:57:46 : Call fn_StartUpgrade
  22:57:46 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  22:57:46 : MODEL_EVENT : 32769
  22:57:46 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180S20L_00.dz
  22:57:46 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  22:57:46 : BootWaitTime : 111375
  22:57:46 : UsbHighSpeed : FALSE
  22:57:46 : PhoneMode : 1
  22:57:46 : NewPhoneBinVersion : F180S20L_00
  22:57:46 : ClearSI : FALSE
  22:57:46 : AuthMark : 0
  22:57:46 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  22:57:46 : MODEL DLL Event : (100, 64)
  22:57:46 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
  22:57:46 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  22:57:46 : _DetachDLL Call
  22:57:46 : _DetachDLL Call End
  22:57:46 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:57:46 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  22:59:09 : Call Retry Thread
  22:59:09 : Verifying phone connection...
  22:59:09 : Verifying phone connection...
  22:59:09 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  22:59:13 : _IsConnectedPhone Call
  22:59:21 : _IsConnectedPhone(1)
  22:59:21 : 0 - NotConnected.
  22:59:21 : 1 - Normal connect success
  22:59:21 : 2 - Emergency connect success
  22:59:21 : Phone Mode(1)
  22:59:21 : *****WorkModelDLL Start*****
  23:00:25 : _DetachDLL Call
  23:00:25 : _DetachDLL Call End
  23:00:25 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone \F180S20L_00.dz)
  23:00:25 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  23:00:25 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_ TDR_0144.dll)
  23:00:25 : _DetachDLL Call
  23:00:25 : _DetachDLL Call End
  23:00:25 : Call fn_StartUpgrade
  23:00:25 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  23:00:25 : MODEL_EVENT : 32769
  23:00:25 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180S20L_00.dz
  23:00:25 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  23:00:25 : BootWaitTime : 167062
  23:00:25 : UsbHighSpeed : FALSE
  23:00:25 : PhoneMode : 1
  23:00:25 : NewPhoneBinVersion : F180S20L_00
  23:00:25 : ClearSI : FALSE
  23:00:25 : AuthMark : 0
  23:00:25 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  23:00:45 : MODEL DLL Event : (100, 64)
  23:00:45 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
  23:00:45 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  23:00:45 : _DetachDLL Call
  23:00:45 : _DetachDLL Call End
  23:00:45 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  23:00:45 : Page_DeepError()- 8
  23:00:45 : Problem with communication between cell phone and PC
  To restart from the beginning, disconnect and connect the USB cable and battery,
  then power on your cell phone and try with [Options]-[Upgrade Recovery] in tool menu.
  This will normally complete update.

  23:00:45 : *********** End of Page_DeepError() *********

 3. #13
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi devilheartlg
  Mình cũng chả biết đc. Hỏi bác Akiravjp bác bảo có thỳ biết thế thôi ạ :laugh:
  vậy chắc bạn hiểu nhầm hoặc do mình có nhầm lẫn. lên 4.1 từ 4.0 thì cứ thế KDZ hoặc Flashtool thôi, lên xong mới root để dùng thêm nhiều tính năng nhé

 4. #14
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  7
  Nguyen Ngoc Khanh bạn thử hard reset bằng phím cứng và chạy lại xem sao, nhớ chạy đúng bản ROM nhé

 5. #15
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Cám ơn các bạn, mình up được rồi. Mình up lên bản V20D bằng KDZ tool, rồi update lên V20L bằng Version Upgrade của máy. Nhưng mình tự hỏi, sao máy hàn quốc mà mình up stock rom mà vẫn dùng bình thường chả thấy lỗi gì cả là sao?

 6. #16
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Khanh
  Cám ơn các bạn, mình up được rồi. Mình up lên bản V20D bằng KDZ tool, rồi update lên V20L bằng Version Upgrade của máy. Nhưng mình tự hỏi, sao máy hàn quốc mà mình up stock rom mà vẫn dùng bình thường chả thấy lỗi gì cả là sao?
  Nhắn tin có hơn 160 kí tự mà k chuyển thành mms k vậy?

  Sent from my LG-E975 using Tapatalk 4 Beta

 7. #17
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Hề hề. Giờ e mới để í là do e hiểu nhầm câu hỏi của Thanhsonhado ^^!~

 8. #18
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0
  Mà tiện thể cho e hỏi là khi bắt đầu up rom bằng Flashtool mà:

  - Quá trình chạy bị lỗi nhưng không pải do rom
  - Mất điện
  - Tuột cáp

  Thỳ hậu quả xấu nhất của con G là bị sao ạ. Có cách cứu nó k?

 9. #19
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi devilheartlg
  Mà tiện thể cho e hỏi là khi bắt đầu up rom bằng Flashtool mà:

  - Quá trình chạy bị lỗi nhưng không pải do rom
  - Mất điện
  - Tuột cáp

  Thỳ hậu quả xấu nhất của con G là bị sao ạ. Có cách cứu nó k?
  Xấu nhất là mất boot, có 1 cách cứu là nạp lại boot. Chi phí cao đấy khoảng trên dưới 400k

 10. #20
  Ngày tham gia
  Oct 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Thế Hùng
  Xấu nhất là mất boot, có 1 cách cứu là nạp lại boot. Chi phí cao đấy khoảng trên dưới 400k
  Thế là vẫn còn cách biến "gạch" thành "smartphone". Mà nạp lại boot thì cứ mang ra hiệu hay là pải ra hẳn trung tâm bảo hành hả a?

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •