Đầu tiên muốn up các rom thì phải biết KDZ sau đó mới đến sữa các lỗi sau. Phải vọc và cúu được 1 lần mới sướng