Về 4.4 bằng stock
Hard reset
Nếu từ custom 5.1 về là lỗi ngay