Nhất trí là loa bé

Gửi từ LG-F460S của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk