Có cao nhân nào giúp mình úp rom stock (file img) trực tiếp trên máy tính mà không cần copy qua điện thoại ko ? (

Gửi từ HTC M9w của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk