ai có rec cứng mà không cần về 4.1 không vui lòng cho mình xin với