mình tìm hết lick mà lick nào cũng chết em nó đang treo không biết làm thế nào