Sao cái cell standby chiếm nhiều % v ?? Màn hình mỗi xíu à. Ai chỉ mình cách fix đc k???