Thanks bạn đã chia sẻ, phần mềm này rất hữu ích với mọi người đấy