ad dúp với do mình mod icon system ui bị mất bản gốc...bạn nào có cho mình xin với..
mình cảm ơn.
gmail minh..vanquang1209@gmail.com
hoặc.quangkyoto@gmail.com