nếu còn xài ok thì cứ để xài tạm một thời gian đi bác giá nó xuống bớt rùi thay