tình hình 5.0 stock lên 6.0 stock . 14% lỗi usb not open . máy ở cổng com 7 . em tháo pin + - cắm cáp cho vào lại download mod thì vào dược cái dòng nhõ màu xanh . nhưng k boot vào dc download mod mà tự ra logo lg lại . ai cứu giùm gấp quá rồi