lg g3 tự tắt wifi hoặc đang bật mà mãi ko lên wifi