tình hình là em up rom chạy nhầm cái recovery các thành có bít cách nào cứu em nó không chỉ em với