Hóa chất là 1 phần quan trọng của môi trường sống và môi trường bất chợt của tôi và các bạn, ích lợi mà nó đem đến cho phường hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý vị cũng phải học cách quản lý hiệu quả những ảnh hưởng không mơ ước và có hại của hóa chất.Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các chỉ tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy luật chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận biết và biểu hiện nguy cơ, mô tả rủi ro, thẩm định mức phơi nhiễm và trên hết là việc khai triển hướng tiếp cận bộ máy nhằm quản lý tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động điều hành này đề nghị hướng tiếp cận tương tác hơn là những giải pháp đơn lẻ, đặc trưng khi một vài trong số những khó khăn này có thể gây ra ảnh hưởng trên phạm vi thế giới. Việc chủa quản 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát gần như chu trình hoạt động của hóa chất. phần lớn những chỉ tiêu và quy chế gần đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý 1 cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, đất nước và doanh nghiệp, song song thuận tiện và phù hợp với các nguyên tắc của bộ máy chủa quản về ATVSLĐ.

Việc đề phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm then chốt trong công việc thẩm định rủi ro. Các tổ chức quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã hợp tác soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về giám định nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được dùng như cơ sở vật chất để tiến hành thẩm định các rủi ro nghề nghiệp. hệ thống liên minh thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn giám định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và kết hợp trên phạm vi quốc tế về vực này.

Trong 1 loạt các căn cứ về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra khuôn khổ đất nước trên khuôn khổ rộng và toàn diện về chủa quản mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra rà soát định kỳ độ không sai của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ làm việc tại cơ sở vật chất. một điểm không được xem nhẹ của Công ước này chính là các điều khoản liên quan đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và cung ứng tin tức an toàn từ hãng, nhà nhập cảng cho người sử dụng. Khuyến nghị dĩ nhiên và Bộ nguyên tắc thực hiện về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc năm 1993 cũng cung ứng thêm nguồn tin chỉ dẫn thực hiện. một công cụ mang tính quốc tế không kém phần cần phải có khác đó là Hướng tiếp cận chỉ tiêu 2006 của UNEP về quản lý hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quyết định năm 2007 của liên minh Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) bắt buộc việc đăng ký và rộng rãi dữ liệu đối với rất nhiều các chất hóa học cung cấp và nhập cảng vào Châu Âu trên một tấn/1 năm. Đạo luật bảo vệ môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc luật pháp áp dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để thẩm định và điều hành các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được sử dụng. ngành nghề công nghiệp hóa chất đã phát triển những sáng kiến tự nguyện trong chủa quản toàn diện về hóa chất trên khuôn khổ toàn cầu với 2 ví dụ điển hình là 2 sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

hạn chế về khả năng của các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong việc chủa quản phơi nhiễm hóa chất gần đây đã dẫn đến việc mở rộng hướng tiêp cận mới trong hoạt động điều hành hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận tập kết vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi một loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này đề nghị xác định các giải pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo chiến lược phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang sử dụng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng