Hóa chất là 1 phần không thể thiếu của môi trường sống và môi trường tự nhiên của chúng ta, lợi ích mà nó mang lại cho thị trấn hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất chúng ta cũng phải học cách điều hành hiệu quả những tác động không mong muốn và có hại của hóa chất.Nhằm cam đoan tính hiệu lực, các chỉ tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các nguyên tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận biết và diễn đạt nguy cơ, thể hiện rủi ro, thẩm định mức phơi nhiễm và trên hết là việc khai triển hướng tiếp cận hệ thống nhằm chủa quản tư vấn môi trường 1 cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động điều hành này đề nghị hướng tiếp cận tương tác hơn là những giải pháp đơn lẻ, đặc thù khi một đôi trong số những khó khăn này có thể gây ra ảnh hưởng trên khuôn khổ thế giới. Việc quản lý một cách hoàn chỉnh phải bao quát đầy đủ chu trình hoạt động của hóa chất. phần lớn những chiến lược và quy định gần đây đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý 1 cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, quốc gia và doanh nghiệp, cùng lúc phù hợp với các quy luật của hệ thống chủa quản về ATVSLĐ.

Việc dự phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm mấu chốt trong công tác thẩm định rủi ro. Các doanh nghiệp quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã liên kết soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về giám định nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được tiêu dùng như cơ sở để tiến hành giám định các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy liên minh thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn thẩm định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động rà soát giám sát và kết hợp trên khuôn khổ quốc tế về vực này.

Trong một loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra khuôn khổ quốc gia trên khuôn khổ rộng và toàn diện về chủa quản mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra kiểm tra định kỳ độ xác thực của chính sách, có sự tham mưu của NSDLĐ và NLĐ làm cho việc tại hạ tầng. một điểm không thể thiếu của Công ước này chính là các điều khoản liên đới đến việc nguồn tin về nguy cơ hóa chất và phân phối nguồn tin an toàn từ đơn vị, nhà nhập cảng cho người tiêu dùng. Khuyến nghị hẳn nhiên và Bộ quy luật thực hiện về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi làm cho việc năm 1993 cũng sản xuất thêm nguồn tin chỉ dẫn thực hiện. một phương tiện mang tính quốc tế không kém phần không thể lãng quên khác đó là Hướng tiếp cận mục tiêu 2006 của UNEP về điều hành hóa chất phạm vi quốc tế (SAICM).

quyết định năm 2007 của hài hòa Châu Âu về đăng ký, thẩm định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) đề nghị việc đăng ký và rộng rãi dữ liệu đối với gần như các chất hóa học sản xuất và nhập cảng vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật bảo vệ môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc luật pháp áp dụng hướng tiếp cận tiêu chí trên rủi ro để đánh giá và điều hành các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được tiêu dùng. lĩnh vực công nghiệp hóa chất đã lớn mạnh những sáng kiến tự nguyện trong chủa quản toàn diện về hóa chất trên khuôn khổ toàn cầu với hai ví dụ tiêu biểu là 2 sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

tránh về khả năng của các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong việc chủa quản phơi nhiễm hóa chất gần đây đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động chủa quản hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận hội tụ vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này buộc phải xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo mục tiêu phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang sử dụng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng