có ai cứu được lg gk của mình .cài mã hóa điện thoại xong giờ không nhập mật khẩu được.0973935587